POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY

ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO)

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest spółka Polcolorit S.A., z siedzibą w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice, Polska („Administrator” lub „Polcolorit”).
W celu skorzystania ze swoich praw lub uzyskania informacji ich dotyczących lub dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych: Email: privacy@polcolorit.pl.


2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

Polcolorit będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika przekazane bezpośrednio przez użytkownika lub zebrane w czasie przeglądania witryny www.marazzipoland.pl („Witryna”), w poniższych celach.


2.1. PRZEGLĄDANIE WITRYNY
Podczas przeglądania Witryny przez użytkowników systemy informatyczne i narzędzia, które zapewniają jej działanie, pozyskują pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej, takie jak adresy IP lub nazwy domen komputerów osobistych i urządzeń końcowych używanych przez użytkowników, jak również URI/URL (ujednolicony identyfikator zasobów/ujednolicony format lokalizacji zasobów) żądanych treści, czas korzystania z witryny, wielkość plików używanych podczas korzystania z witryny, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego środowiska informatycznego użytkownika, w celu:

  1. umożliwienia użytkownikowi korzystania z Witryny;
  2. uzyskania danych statystycznych dotyczących korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających według przedziałów czasowych lub na dzień, geograficzny obszar pochodzenia itp.)
  3. sprawdzenia, czy oferowane usługi działają prawidłowo.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 powyżej, stanowi realizacja żądania użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w przypadku, w którym takie dane użytkownika nie będą przetwarzane, nie będzie on mógł korzystać z Witryny.
Dane dotyczące wyszukiwania są przechowywane przez okres wskazany w polityce dotyczącej plików cookie dostępnej na Witrynie.

2.2. PLIKI COOKIE I INNE SYSTEMY ŚLEDZENIA
Niniejsza Witryna wykorzystuje pliki cookie; dalsze informacje są dostępne w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, na stronie https://www.marazzipoland.pl/privacy/.

3. PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z przepisami RODO, w formie elektronicznej i telematycznej, do określonych celów, a we wszystkich przypadkach z zastosowaniem procedur gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z przepisami art. 32 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, porządkowanie, pobieranie, dopasowywanie, wykorzystywanie, łączenie, zamrażanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie bądź innego rodzaju połączenie co najmniej dwóch z powyższych działań, również za pomocą zautomatyzowanych narzędzi do przechowywania, zarządzania i przekazywania danych, przy zachowaniu środków gwarantujących ich bezpieczeństwo i poufność.


4. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ STRONY, KTÓRE
MOGĄ JE POZNAĆ
W ramach realizacji celów opisanych w pkt. 2 powyżej przetwarzane dane osobowe będą znane pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych i innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych w Polcolorit.
Ponadto w celu realizacji celów opisanych w pkt. 2 powyżej Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, należące na przykład do następujących kategorii:
• podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym, w tym usługi hostingu serwerów i tworzenia kopii zapasowych;
• dostawcy usług wsparcia technicznego;
• inni usługodawcy;
• organy i instytucje nadzorcze i kontrolne oraz ogólnie podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcje w interesie publicznym;
• inne spółki należące wraz z Polcolorit do jednej grupy spółek lub związane z Polcorit bądź spółką Mowhawk Industries.

W niektórych przypadkach podmioty w wyżej wymienionych kategoriach działają całkowicie niezależnie jako odrębni administratorzy, natomiast w innych przypadkach działają jako Podmioty przetwarzające specjalnie wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO.
Zgoda użytkownika nie jest wymagana do ujawnienia jego danych podmiotom należącym do powyższych kategorii, działającym w charakterze niezależnych administratorów, ponieważ opiera się ona na przeważającym prawnie uzasadnionym interesie Administratora, gdyż takie udostępnienie jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej.
Pełną aktualną listę podmiotów, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe, można uzyskać od Administratora, korzystając z danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1 polityki prywatności.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ
Do celów technicznych i organizacyjnych Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obsaru Gospodarczego : takie przekazanie jest w każdym razie zgodne z prawem, ponieważ jest objęte decyzjami stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony wydanymi przez Komisję Europejską lub standardowymi klauzulami ochrony danych opartymi na wzorach przyjętych przez KomisjęEuropejską zgodnie z art. 46 RODO.
Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, poprzez wysłanie szczegółowego żądania do Administratora na adres e-mail privacy@polcolorit.pl.

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, mogą Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, na warunkach określonych przez RODO, korzystać z praw przewidzianych w art. 15–21 RODO, w szczególności:

Prawa dostępu – art. 15 RODO: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych – w tym ich kopii – oraz do otrzymania między innymi następujących informacji:
– cele przetwarzania;
– kategorie przetwarzanych danych osobowych;
– odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną udostępnione;
– okres przechowywania danych lub stosowane kryteria;
– prawa osoby, której dane dotyczą (prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– prawo do otrzymywania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
– informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, kiedy:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofnęli Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
– dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź do ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– osoba, której dane dotyczą, potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
• Prawo do przenoszenia danych
– art. 20 RODO: prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
• Prawo do sprzeciwu
– art. 21 RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez Administratora.
• Prawo do wycofania zgody
– prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.
Powyższe uprawnienia mogą być wykonywane w odniesieniu do Administratora za pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
Administrator rozpatrzy Państwa żądanie i poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki i we wszystkich przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania, o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. Zgodnie z art. 12 RODO wykonanie Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, jest bezpłatne. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, biorąc pod uwagę administracyjne koszty rozpatrzenia żądania, lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Prosimy zauważyć, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Last update 26.11.2020

Przewiń do góry