Cookie policy

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, mogą Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, na warunkach określonych przez RODO, korzystać z praw przewidzianych w art. 15–21 RODO, w szczególności: 

Prawa dostępu – art. 15 RODO: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych – w tym ich kopii – oraz do otrzymania między innymi następujących informacji:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną udostępnione;
 • okres przechowywania danych lub stosowane kryteria;
 • prawa osoby, której dane dotyczą (prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do otrzymywania informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą; 
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, kiedy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnęli Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
  Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź do ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 • osoba, której dane dotyczą, potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez Administratora. 

Prawo do wycofania zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem
Powyższe uprawnienia mogą być wykonywane w odniesieniu do Administratora za pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Administrator rozpatrzy Państwa żądanie i poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki i we wszystkich przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania, o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem.
Zgodnie z art. 12 RODO wykonanie Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, jest bezpłatne. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, biorąc pod uwagę administracyjne koszty rozpatrzenia żądania, lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 
Prosimy zauważyć, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Last update 26.11.2020
Przewiń do góry